תקנון

תקנון שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט:  "Greenstep.co.il" (להלן: "האתר").

האתר משמש כאתר תדמית לקהל הרחב המציג את פעילותה של חברת "צעד ירוק"

האתר שייך ל: נדב גופר, צעד ירוק (להלן: "בעלי האתר" ו/או "הנהלת האתר")

השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן ועל כן על המשתמש לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

כללי

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. תקנון זה מהווה הסכם בין בעלי האתר ו/או האתר לבין המשתמש. המשתמש מתבקש לקרוא תקנון זה בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיו.
 3. כל המשתמש באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מנהליו ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם בלבד.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר אלקטרוני, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות אמצעי תקשורת אחר.
 5. ייתכן ובשל עניינים טכניים, תקלות או הפרעות תחול ירידה בזמינות האתר ועל כן לא תהא לך כל טענה בשל חוסר זמינות של האתר.
 6. בעלי האתר רשאים לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים ו/או המוצרים ו/או התכנים המוצעים או הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בקשר לכך. כמו כן, בעלי האתר רשאים בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

הזנת פרטים

 1. על מנת שהנהלת האתר תשוב לפנייתך עלייך להירשם באתר באמצעות "שמרו על קשר" מקוון ולהזין את פרטיך האישיים הכוללים: שם מלא, טלפון וכתובת אימייל.
 2. הזנת הפרטים באתר יעשו באופן חד פעמי ולא יישמרו אצל בעלי האתר.
 3. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר ואבטחת מידע ופרטיות

 1. הנהלת האתר תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. כמו כן, בעלי האתר לא יעבירו את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם. יחד עם זאת, במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע הנמצא באתר מסיבה שאינה קשורה באתר, מוסכם בזאת כי לא תהא לך כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה.
 2. בעלי האתר נוקטים אמצעים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים וחדירות לאתר באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם עקב פגיעות, חדירות ו/או שיבושים כאמור ובתוך כך גם בקרות אירועים שאינם בשליטתם של בעלי האתר ו/או כח עליון. בעלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם יעשה בפרטיו שימוש כאמור.
 3. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש ב – "עוגיות" "cookies" לצורך מתן שירות מהיר ויעיל.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנהלת האתר תהא רשאית למנוע או לחסום כל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי לספק כל הסבר, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים: ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין; הפרת תנאי מתנאי תקנון זה; מסירת פרטים שגויים במתכוון; ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג’ כלשהו;
 5. ככל והמשתמש ביצע מעשה לא חוקי או מעשה העשוי לפגוע באתר או בצד ג' או אם התקבל בידי בעלי האתר צו מערכאה מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש- תעביר הנהלת האתר את פרטיו האישיים של המשתמש לצד ג'.
 6. בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ובעלי האתר לא ישאו בכל אחריות בקשר לכך.
 7. בעלי האתר יהיו רשאים לעשות מעת לעת שימוש לצורך מידע סטטיסטי לצורך בדיקה של תחומי עניין של המשתמשים. יצוין, שהמידע שייבדק ולא מזהים את המשתמש באופן אישי.
 8. כאמור, הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

זכויות יוצרים

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג שהן), לרבות סימני מסחר, סודות מסחריים וזכויות יוצרים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר האינטרנט כאמור לעיל – לרבות, מבלי לגרוע, בתמונות המוצגות בו, בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב, תכנים אודיו-ויזואליים וכל חומר אחר הכלול באתר – הינן של בעלי האתר בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, לפי העניין וחלקם אף מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לשדר, להעביר בהעברת המשך (re-transmission) להציג, להנפיק רישיון, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירות נגזרות, להשכיר, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתם המפורשת של בעלי האתר, בכתב ומראש. שם האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של בעלי האתר, הינם קניינם הבלעדי של בעלי האתר.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, בלא קבלת אישור מראש ובכתב של בעלי האתר. שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או של חוקים אחרים הקשורים באתר.
 3. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת בכפוף לקבלת הסכמה מראש ובכתב מבעלי האתר, אשר יהיו רשאים להורות על ביטול של קישור עמוק בהתאם לשיקול דעתה ובכל שלב מבלי שתהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי בעלי או הנהלת האתר.

הזנת פרטים ב"דרושים"

 1. ככל והמשתמש שלח קורות חיים באמצעות האתר, הם יישמרו במאגר מידע של בעל האתר המתחייב לעשות בהם שימוש אך ורק בכפוף לכל דין ולצורך איתור משרה מתאימה אצל בעל האתר בלבד.
 2. בעצם שליחת קורות החיים נותן המשתמש לבעל האתר הרשאה והסכמה לכך שהפרטים האישיים שמסר המשתמש לחברה יישמרו במאגר המידע של בעל האתר וישמשו את בעל האתר לצורך משלוח הצעות למשרות מתאימות למשתמש.
 3. בעל האתר מתחייב שלא להעביר לצד ג', את קורות החיים, אלא אם ניתנה הסכמת המשתמש.
 4. בכל מקרה בו משתמש שלח קורות חיים הוא רשאי להודיע בכל עת, כי הוא מבקש למחוק את פרטיו מהמערכת וזאת בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת המצויינת מטה.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תנאים אלה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מתקנון זה לרבות פרשנותו ואכיפתו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא אך ורק לבתי המשפט השלום באיזור המרכז, הסמכות הבלעדית והייחודית.
 3. בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט זה ניתן לפנות לבעלי האתר בכתובת דוא"ל: info@greenstep.co.il
 4. והם יעשו ככל שביכולתם לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

שם בעלי האתר:  נדב גופר
כתובת: קיבוץ גזר
דואר אלקטרוני : info@greenstep.co.il

טלפון:  052-3338115

דילוג לתוכן